rodwejherowoW roku 1954 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego otrzymało z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie przydział gruntu o powierzchni 0,55 h na założenie i zorganizowanie dla pracowników KOW WPHS ogrodów działkowych.

Dysponentem ziemi pod ogrody działkowe dla w/w. pracowników był p. Kazimierz Hildebrandt pracownik WPHS oraz Jerzy Maszota.

Według danych z  roku 1956 było 12 użytkowników.

Pismem z dnia 10 marca 1956 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zwołało spotkanie przedstawicieli Sp. Inwalidów "Dobrobyt", Spółdzielni "Postęp", Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda", Powiatowego Zakładu Mleczarskiego i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego. Celem zebrania było:

 • wybór zarządu ogrodu
 • przekazanie ogrodów działkowych pod administrację Okręgowej Radzie Związków Zawodowych w Gdańsku

Skłąd pierwszego zarządu prezentował się następująco:

 • Edward Mikulski - Przewodniczący
 • Sylweriusz Szczepanowski - Sekretarz

Według danych statystycznych z 1958 roku było 71 ogrodów i tyle samo użytkowników.

Następny Zarząd został wybrany w 1958, w skład wchodzili:

 • Józef Bojke - Przewodniczący
 • Sylweriusz Szczepanowski - Sekretarz
 • Leon Leszczyński - Skarbnik

W okresie I kadencji nadano ogrodowi imię Floriana Ceynowy. Do roku 1996 ogród miał statut ogrodu tymczasowego.

rodwejherowoOgród usytuowany w zakolu rzeki Redy, posiada wyjątkowo piękne otoczenie, wzgórza morenowe porośnięte lasem mieszanym od strony zechodniej, północnej i wschodniej osłaniają od wiatru, a silne nasłonecznienie od południa stwarza sprzyjąjący mikroklimat dla roślin i świetne warunki do wypoczynku. Co jest zauważalne w ostatnich latach gdyż ogrody przekształcają się w działki rekreacyjno- ogrodnicze.

W początkach istnienia ogrodów przeprowadzane były kilkukrotnie  szkolenia użytkowników prowadzone przez instruktorów  Zarządu Wojewódzkiego. Dotyczyły one uprawy roślin, cięć i szczepienia drzew owocowych oraz oprysków.

W celu nawodnienia górnej części ogrodu zakupiono kręgi betonowe i wybudowane 4 studnie. Środki finansowe w części pochodziły ze składek działkowców oraz Urzędu Miasta, które uzyskał ogród dzięki pomocy i przychylności ówczesnego kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Alfosna Wesołka.

rodwejherowoW celu dokonywania oprysków zakupiono opryskiwacz. Wiosenne opryski drzew i krzewów poprawiły kondycję upraw owocowych, a tym samym wzrost plonów.

Komisja współzawodnictwa regularnie 2 razy w roku oceniała uprawy, nasadzenia, ład i porządek oraz kącik wypoczynkowy i stan estetyczny altanek. Do komisji należeli:

 • Gracjan Sikora
 • Witold Sikora
 • Czesław Franczuk

W 1968 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dzięki temu powstał w ogrodzie ogródek Jardanowski wyposażony w sprzęt służący dzieciom do dzisiaj. W tym samym roku podjęto uchwałę udostępniającą wstęp do ogrodu szkołom nr 4 i 8 umożliwiając prowadzenie zajęć dydaktycznych z lekcji przyrody.

rodwejherowoWobec rotacyjnego pozbywania się działek powołana została komisja szacunkowa, króra oceniała wartość nasadzeń uniemożliwiając handel działkami.

W roku 1969 po raz pierwszy ogród wziął udział w Wojewódzkiej Wystawie Plonów w Starogardzie Gdańskim.W skład Komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby:

 1. Henryk Cząstke - zaprojektował stoisko plonów
 2. Stefan Wirkus
 3. Otylia Damaszke
 4. Leon Kwidziński

Dorodne plony działkowców wysoko zostały ocenione przez Jury Zarządu Wojewódzkiego. Zajęliśmy 5 miejsce w województwie. Stoisko zaprojektowane przez p. Cząstke uznano za najładniejszą ekspozycję na wystawie.

Ten okres działalności Zarządu i użytkowników był wysoko oceniony przez instruktorów wojewódzkiego zarządu POD w okresie lat 1964-72. Ogród nasz zajmował 3 miejsce w skali województwa.

Z inicjaywy Leona Leszczyńskiego alejki ogrodu oznaczono tabliczkami o nazwie kwiatów. Ten sposób nazewnictwa obowiązuje do dnia dzisiejszego.

rodwejherowoW latach 1961-72 odznaczono około 60 użytkowników srebrną i brązową odznaką POD.

W latach 1977-80 walne wybory wyłoniły nowy Zarząd w składzie:

 • Marian Fittkau - Przewodniczący
 • Józef Różański
 • Wojciech Klisowski
 • Franciszek Szarnak - sekretarz

Najistotniejszą dla tego zarządu sprawą była budowa własnego ujęcia wody z rzeki Redy. Dla zrealizowania tego zadania należało zakupić urządzenia hydroforni, rury wodociągowe, wybudować budynek stacji pomp i ujęcia wody ogrodu. Środki finansowe wyasygnował Urząd Miasta dzięki zapobiegliwości przyjaciela ogrodu p. Alfonsa Wesołki. Część środków pochodziła ze środków własnych oraz partycypacji użytkowników. Projekt ujęcia wody zaprojektowali p. Margol i Fittkau mający uprawnienie budowlane. Nadzór nad robotami sprawował społecznie p. Roman Margol. Budowę zrealizowano w ciągu 2 lat. To dzięki tej inwestycji ogród ma wodę w nieograniczonej ilości.

Rozliczenia inwestycji dokonała p. Maria Dzięcielska. Wobec odmowy elektryfikacji ogrodu ta inwestycja nie weszła do planu. Zakłąd energetyczny zgodził się tylko na podłączenie kablem podziemnym hydroforni.

Od 1980 roku do tragicznej śmierci w roku 1995 przewodniczącym był Władysław Milewczyk. Za punkt honoru uznano budowę świetlicy dla działkowców. Tragiczna śmierć przerwała zakończenia dzieła.

Po śmierci p. Milewczyka przewodniczącym wybrano p. Dzienisza. Od 1997 r. do chwili obecnej ogrodowi przewodniczy p. Kazimierz Miotk. Zarząd pod jego przewodnictwem stara utrzymać strukturę ogrodu wypracowaną w latach ubiegłych. Prowadząc efektywną działalność gospodarczą i inwestycyjną.

Dużo energii poświęca wybudowanej w latach 1980-81 świetlicy działkowej, modernizując jej wnętrze, wyposażenie i estetykę. Sprawy kulturlane i imprezy organizowane przez Zarząd są z satysfackją przyjmowane przez użytkowników.

Rok 1997 był rokiem starań o uzyskanie prawa PZD do wieczystego użytkowania terenu zajmowanego przez nasz ogród.

Na mocy porozumienia uregulowano kwestię prawną związaną z dzierżawą ogrodu poprzez podpisanie aktu notarialnego pomiędzy Urzędem Miasta Wejherowa a Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców.

W 2001 roku udało nam się zmodernizować kanalizację i przyłączyć do sieci miejskiej świetlicę.

W 2005 r uroczyście obchodziliśmy 50- lecie naszego ogrodu.

W ramach tych obchodów ufundowano sztandar dla naszego ogrodu między innymi dzięki hojności darczyńców i środkom własnym.

Z okazji 50-lecia nasz ogród został wyróżniony przez prezydenta Miasta medalem Miasta Wejherowa..

Dzięki pozyskanym dotacjom z OZ PZD udało nam się wykonać ogrodzenie ogrodu

W 2007 dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego specjalistyczna firma usunęła azbestowy dach z budynku hydroforni i płyty azbestowe z nabrzeża rzeki Redy.

Wykonaliśmy operat wodny i uzyskaliśmy pozwolenie wodno-prawne na pobór wody powierzchniowej z rzeki Redy.

W roku 2009 wykupiliśmy działkę i utworzyliśmy miejsce postojowe dla działkowców,

W 2011 roku zrealizowaliśmy uchwałę Walnego Zebrania dotyczącą nowego planu zagospodarowania ogrodu, który został zatwierdzony przez Okręgowy Zarząd w Gdańsku.

Dbając o bezpieczeństwo działkowców i dzieci przebywających na ogrodzie realizujemy inwestycję wieloletnią polegającą na wymianie skrzynek energetycznych, które stanowią zagrożenie porażenia prądem.

Od roku 2012 działa nasza strona internetowa, zawierająca bieżące informacje.

Od roku 2000 ogród nasz corocznie bierze udział w konkursach okręgowych na „najładniejszy ogród” i „najładniejszą działkę”. uzyskując zaszczytne miejsca, nagrody finansowe oraz puchary, które są naszą chlubą . Dwukrotnie ogród nasz został laureatem konkursu krajowego.

Również działkowcy z naszego ogrodu biorą udział w corocznym konkursie miejskim organizowanym przez Prezydenta Miasta Wejherowa na „najładniejszy ogródek działkowy” zdobywając dyplomy i nagrody.

zielona szkoa inwestycja 56 20151015 1612065476W 2015 r miasto po raz pierwszy wprowadziło Budżet Obywatelski i projekt prezesa ROD pn.”Zielona Szkoła-uczymy dzieci dbania o przyrodę” został przyjęty do realizacji i oddany do użytku w m-cu wrześniu 2015 r. Jest miejscem gdzie dzieci z wejherowskich szkół odbywają lekcje przyrody.

Ogród nasz jest miejscem odpoczynku, rekreacji dla wszystkich działkowców i ich rodzin, oazą zieleni położoną przepięknie w zakolu rzeki Redy, dlatego chcemy uczynić wszystko, aby nasz ogród służył nam i następnym pokoleniom działkowców.