Drodzy działkowcy informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Świetlicy ROD przy ul. Nadrzecznej 32 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Początek obrad:

I termin godz. 15.00

II termin godz. 15.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
 3. Zatiwerdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 r. (merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  ROD z działalności w 2016 r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 9. Projekt planu pracy na 2017 r
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 r
 11. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 r
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
 18. Uchwalenie planu pracy na 2017 r
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 r
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 21. Sprawy różne
 22. Zakończenie obrad.