odbior remontu rozdzielnic i kabli 2013 6 20151008 1826510952POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. Floriana Ceynowy

Ul. Nadrzeczna 32
84-200 Wejherowo
www.rodwejherowo.pl

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR 1/2016

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. Floriana Ceynowy w Wejherowie ul.Nadrzeczna 32, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-18-673-38, zwany również „Organizatorem” ogłasza przetarg pisemny w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania;

Wymiana 23 złączy energetycznych pomiarowych +

4 kpl uziomu szpilkowego / pręt kuty 14,2 mm ,stal pomiedziowana gr .powłoki 0,250 mm ,dł. pojedyńczego pręta 1.5 m, grot ,złączka, uchwyt skośny płaski / ,połączenie w gruncie z ZP bednarką stalowa pomiedziowaną 25x3 gr. powłoki 0,07 mm

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Wymiana 23 złączy energetycznych licznikowych dla poszczególnych odbiorców posadowionych w granicach działek z dostępnością od dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, z montażem zabezpieczeń i przełożeniem podliczników z możliwością plombowania na poszczególnych odbiorców + 4 kpl uziom kutego szpilkowego. Rodzaj i typ złączy energetycznych zgodny z zamontowanymi nowymi złączami w poprzednich etapach oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Panem Bogdanem Czupryńskim. Dokumentacja do wglądu w biurze ROD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z inspektorem.

Dnia 26 września o godzinie 15:00 odbędzie się wizja lokalna na terenie ogrodu, gdzie przedstawiony zostanie przedmiot zamówienia.

 

III. TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia modernizacji; 3 kwartał 2016r. Termin zakończenia 30 listopad 2016r. Realizacja modernizacji sieci zakończona odbiorem technicznym wraz z wykonaną dokumentacją pomiarową i atestami.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

Wymagane dokumenty:

  1. Wykaz 3 robót budowlanych o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

  2. Ksero uprawnień SEP osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania

  3. Ksero uprawnień kierownika budowy w branży energetycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  4. Oświadczenie, że firma ma odpowiedni potencjał ekonomiczny umożliwiający wykonanie zadania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres oferenta oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu. Oferty należy składać w Biurze Zarządu ROD im. Floriana Ceynowy przy ul. Nadrzecznej 32 w każdą środę w godzinach od 17 do 18 lub na adres: ROD im. F. Ceynowy 84-200 Wejherowo ul. Nadrzeczna 32 skrytka pocztowa 25.

Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora lub datę wpływu oferty do skrzynki pocztowej. Termin składania ofert upływa w dniu: 30 września 2016r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30 września 2016r. o godz.18.00 w siedzibie Organizatora.

VI. OSOBY KONTAKTOWE

Bogdan Czupryński tel. 692-872-829 – inspektor nadzoru
– Piotr Bławat tel. 500-053-719
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przedstawiciel organizatora

VII TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII DODATKOWE POSTANOWIENIA

Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.