logo pzdNr 1/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu ROD w 2015 r

Nr 2/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r

Nr 3/2016 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej

wnoszenia.

Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 powierzchni użytkowej działki (w tym 0,07 zł/m2 partycypacja zgodnie z§145 ust.1 i 2 statutu PZD)

Termin zapłaty do dnia 30 czerwca 2016 r.

Nr 4/2016 – w sprawie planu pracy na 2016 r

Nr 5/2016 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 r

Nr 6/2016 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Sukcesywna wymiana skrzynek energetycznych 23 szt” w tym partycypacja działkowców w kwocie 60 zł na rok 2016 termin zapłaty do 30 czerwca 2016 r.

Całkowity koszt w/w zadania inwestycyjnego wynosi 37.000 zł

Złożono wniosek do OZ o otrzymanie dotacji bezzwrotnej w wysokości 10.000 zł

Nr 7/2016 -w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Montaż drzwi między świetlicą a zieloną szkołą”

Nr 8/2016 - uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego w wysokości 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Wymiana skrzynek energetycznych 23 szt „

Okres spłaty określa się na 4 lata

Opłata na spłatę pożyczki wynosi 30 zł rocznie od działkowca płatną przez okres spłaty pożyczki.Opłata stanowi partycypację finansową działkowców w kosztach inwestycji.

Małżonkowie mający tytuł prawny do tej samej działki wpłacają jedną opłatę na spłatę pożyczki

Nr 9/2016 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ROD im. F. Ceynowy w związku z wykonaniem przystanku autobusowego

Nr 10/2016 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu.

Otwierać bramę wjazdową do ogrodu od miesiąca maja do września w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz 8.00 do godz.18.00 oraz w miesiącu kwietniu i październiku przez okres 2 tygodni.